Eenheid

ANBI

ANBI- gegevens Stichting Zuid-West Veluwe

Naam De Stichting Samenwerkingsverband Zuid Veluwe-Vallei  
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 811228885
Het postadres Boterbloem 15
6721 RC Bennekom
Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de afdeling De stichting heeft ten doel: de bevordering van het godsdienstig en maatschappelijk leven in samenwerking met de bij haar aangesloten afdelingen van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en kerkelijke gemeenten in het gebied waarover die afdelingen en gemeenten zich uitstrekken.
De hoofdlijnen van het beleidsplan Om haar doelstelling te realiseren heeft de stichting de volgende beleidslijnen uitgezet:

  1. Functioneel en administratief ondersteunen van de afdelingen inzake de voorgangers.
  2. Verzorgen van publiciteit voor de afdelingen middels een gezamenlijke website en de het contactblad ‘Eenheid’ (10x/jaar).
  3. Verzorgen van vrijzinnige diensten in Het Schild (Wolfheze).
  4. Periodieke bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur, waarin zowel thematische als praktische onderwerpen aan de orde komen.
  5. Periodieke bijeenkomsten van de penningmeesters van de afdelingen.
Functie en namen van bestuurders Voorzitter                     Harry RijkenPenningmeester       Hans van der WerfSecretaris                     Dieneke Gorter-Scheffer
Beloningsbeleid Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten.
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten Het jaarverslag 2013 kunt u HIER downloaden.
Een financiële verantwoording De balans, de staat van baten en lasten en de toelichting kunt u HIER downloaden.